1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP”) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim: Anna Holovati so sídlom na Júnová 1, 831 01 Bratisalva, (ďalej len „predávajúci”) a kupujúcim (ďalej len „kupujúci”) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.oblecprinceznu.sk (ďalej len „www.oblecprinceznu.sk”) a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete (ďalej len „kúpna zmluva”). (Predávajúci a kupujúci spolu ďalej len „zmluvné strany”).

Kontaktné údaje predávajúceho:

Anna Holovati, Júnová 1, 831 01 Bratislava

IČO: 53454286, DIČ: 3120766473, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava I, č.: 110-294199

Email: saty@oblecprinceznu.sk

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   

Odbor výkonu dozoru

ba@soi.sk

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami  zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru  alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.

2. Vymedzenie pojmov

2.1. Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok

2.2. Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

2.3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti

2.4. Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy

2.5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

2.6. Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí

3.  Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy – Objednávanie tovaru

3.1. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu www.oblecprinceznu.sk

3.2. Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy.

3.3. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia elektronickej objednávky predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty.
Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

3.4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.

4. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho

4.1. Predávajúci je povinný:

a) v prípade potvrdenia objednávky formou akceptácie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR,

c) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru a tak isto ďalšie doklady, ktoré sú predpísané platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky ako napríklad dodací list,  daňový doklad.

4.2. Predávajúci má právo:

a) na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
a) V prípade neúplného alebo chybného vyplnenia objednávkového formuláru kupujúcim.
b) Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedodania tovaru dodávateľom ho predávajúci nedokáže v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami dodať kupujúcemu . V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe a ponúknutia náhradného plnenia. Pokiaľ nedôjde k prijatiu náhradného plnenia kupujúcim, ponúkané predávajúcim a ani kupujúci neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné vykonať zaslaním emailu. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 14-tich dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

 4.3. Práva kupujúceho:

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

4.4. Povinnosti kupujúceho:

a) zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu v dohodnutej lehote splatnosti, vrátane nákladov za doručenie objednaného tovaru,

b) prevziať tovar, ktorý bol objednaný a dodaný. V prípade ak kupujúci tovar neprevezme bez predchádzajúceho odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.

5. Dodanie tovaru

5.1. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.

5.2. V závislosti od voľby kupujúceho predávajúci tovar expeduje prostredníctvom Packeta Slovakia, s. r. o.,  alebo prepravnej spoločnosti DPD – Direct Parcel Distribution.

5.3. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená obvyklá dostupnosť tovaru aj s termínom jeho expedície. V prípade že nie je uvedená, bude tento termín oznámený mailom do 48 pracovných hodín po prijatí objednávky. 

5.4. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa nedohodli v kúpnej zmluve inak.

5.5. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar na dohodnutom mieste.  V prípade ak kupujúci tovar neprevezme bez predchádzajúceho odstúpenia od kúpnej zmluvy, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto.

5.6. Povinnosťou kupujúceho je kontrola prijatej zásielky, obal tovaru a aj tovar, ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu prepravcu, napríklad kuriéra. Pokiaľ bude zistená vada tovaru, je povinnosťou zástupcu prepravcu umožniť kupujúcemu vyhotovenie záznamu o povahe a rozsahu vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca prepravcu. S takto vyhotoveným záznamom, doručeným predávajúcemu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho . Pokiaľ kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadami, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5.7. V prípade nedodania tovaru predávajúcim, je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v bode 5.3. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní od okamihu doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Peňažné prostriedky sa prevedú na bankový účet, ktorý určí kupujúci.

6. Poštovné

Výška poštovného pri platbe vopred na bankový účet alebo pri platbe kartou predstavuje 3,5€, resp. 3,9€ – podľa zvoleného spôsobu prepravy. Pri nákupe nad 50,01€ je poštovné cez Zásielkovňu (Packeta Slovakia, s. r. o.) zadarmo. Poštovné môže byť vrámci akcií  a marketingových aktivít aj v nižších cenách, alebo úplne odpustené. 

7. Ceny, platobné podmienky a spôsob platby

7.1. Zobrazené kúpne ceny za tovar na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorá je prevádzkovaná predávajúcim sú platné v čase objednania tovaru. Zobrazené kúpne ceny nezahŕňajú cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.

7.2. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu tovaru. Platnosť nového cenníka začína dňom jeho zverejnenia na internetovej stránke.

7.3. Po uskutočnení objednávky bude e-mail kupujúceho zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad – faktúra bude odoslaná spolu s objednaným tovarom.
Kupujúci môže uskutočniť platbu nasledujúcimi spôsobmi:


PLATBA VOPRED NA ÚČET: Pri tomto spôsobe platby sú po realizácii objednávky kupujúcemu na jeho mailovú adresu zaslané údaje k realizácii platby na bankový účet predávajúceho. Tovar je odoslaný po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet predávajúceho.

PLATBA CEZ PLATOBNÚ BRÁNU: prostredníctvom platobných tlačidiel Vašej banky sa dostanete do internetbankingu Vašej banky, kde bezpečným spôsobom zaplatíte za Vašu objednávku. Objendávka je uhradená ihneď.

PLATBA KARTOU: prostredníctvom tlačidla s ikonou Vašej karty bezpečným spôsobom zaplatíte Vašou platobnou kartou. K platbe kartou je nutné byť držiteľom embosovanje platobnej karty (karta s vystupujúcimi písmenymi) Objednávka je uhradená ihneď.

8. Odstúpenie od zmluvy

8.1. Podľa zákona 102/2014 Z.z., pri kúpe tovaru  v e-shope www.oblecprinceznu.sk je možné odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia kupujúcim.

8.2. Kupujúci môže uplatniť odstúpenie od zmluvy odoslaním mailu alebo v listovej podobe formou formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný na stránke predávajúceho. Odstúpením od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší.

8.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v 14 deň odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.  

8.4. Kupujúci je povinný v lehote 14 dní odo dňa oznámenia odstúpenia od zmluvy odoslať tovar na adresu predávajúceho.

8.5. V zmysle §10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z.z prepravné náklady na prepravu tovaru od kupujúceho smerom k predávajúcemu hradí kupujúci.

8.6. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby za tovar, vrátane nákladov na poštovné  a to spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Platba je vrátená až po doručení vráteného tovaru predávajúcemu, alebo po doručení dokladu preukazujúceho odoslanie tovaru.

8.7. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od elektronickej objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.

8.8. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

  • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
  • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
  • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
  • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov (napr. spodná bielizeň, alebo ochranné rúška),
  • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
  • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.

9. Záručné podmienky a záručná doba

9.1. Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

9.2. Na dodávaný tovar je kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

9.3. Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako dodací list a záručný doklad.

9.4. Podrobnosti a postup pri reklamácii tovaru upravuje Reklamačný poriadok zverejnený na stránke predávajúceho.


10. Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Kupujúci má ďalej práva podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení niektorých predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Predávajúci nakladá s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s nariadením EU 2016/679 o ochrane dát (GDPR) a ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z..

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov sa predpokladá, že za účelom vybavenia objendávky budú údaje poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

  • Packeta Slovakia, s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, IČO: 48136999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, Vložka č. 105158/B
  • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č.26367/B

Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.
 

11. Alternatívne riešenie sporov – Platforma RSO

Informujeme Vás, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na saty@oblecprinceznu.sk

Bratislava, 08.09.2022